การบริหารงานอาคารสถานที่

การบริหารงานอาคารสถานที่

 

                        อาคารสถานที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนดำเนินงานไปได้โดยสะดวกอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนจึงควรที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับความสำคัญของงาน

ความสำคัญของการบริหารงานอาคารสถานที่

            การบริหารงานอาคารสถานที่  มีความสำคัญโดยสรุป  ดังต่อไปนี้

1.เป็นการบริหารงานที่ให้ความสะดวกแก่การดำเนินงานหลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ

2.เป็นการบริหารงานที่ส่งเสริมให้  การดำเนินงานด้านต่างๆ  ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก  และมีประสิทธิภาพ

3.เป็นการบริหารงาน  เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับความคิด  และความเปลี่ยนแปลงทางการจัดการศึกษา  เช่น  การเพิ่ม  หรือลด  ของจำนวน

นักเรียน  หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน

4.เป็นการบริหารงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม  และพอใจในการประกอบกิจกรรมการเรียน

5.เป็นการบริหารงาน  ที่มีส่วนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่

นอกจาก  ความสำคัญโดยสรุปทั้ง  5  ประการแล้ว  ท่านจะเห็นความสำคัญของการบริหารงานอาคารสถานที่ได้จากการศึกษาประโยชน์

ของอาคารสถานที่  ดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของอาคารสถานที่

1.เป็นที่ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง

2.เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานต่างๆ  ของโรงเรียน

3.เป็นสื่อการเรียนที่ดีอย่างหนึ่ง

4. เป็นที่ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆ  นอกเหนือจากการเรียนการสอน

5. เป็นที่ประกอบกิจกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียนทุกงาน

6. มีส่วนในการกล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียน ที่ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี

7. มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยการอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

 

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน องค์กร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s